Programy unijne i zewnętrzne, do których przystąpiła

szkoła lub które zrealizowała.


1. Akademia odkrywców.

2. Od umiejętności do sukcesu edukacyjnego i wychowawczego.

3. Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży.

4. Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

5. Projekt SMART SCHOOL.

6. Rok Bezpiecznej Szkoły.

7. Upowszechnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

8. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

9. Aktywna Szkoła – Aktywny Uczeń.

10. Bezpieczna szkoła-Bezpieczny uczeń.                      

11. Środkowopomorska szkółka liderów ekologii.

12. Szkoła wolna od dopalaczy.

13. Znajdź właściwe rozwiązanie.  

14. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

15. Bezpieczna szkoła - demokratyczny kraj.

16. Bezpieczne wakacje.

17. Cyfrowa szkoła.

18. Mały mistrz.

19. Nauka pływania dla uczniów kl. III SP.